Conjuctions
Spojky

Někdy se nazývají jednoduše Linking word, což je ale širší pojem a nedá se omezit na jeden slovní druh.
Spojky jsou v zásadě slova, která „spojují." Jsou to slova, která spojují věty.
A conjunction joins two parts of a sentence.


Je možné se na ně podívat ze tří aspektů:

Form - Tvar

Spojky mají tři základní tvary:

* Single Word - jedno slovo
příklad: and, but, because, although
* Compound - složené (obvykle končí slovy as nebo that)
příklad: provided that, as long as, in order that
* Correlative - souvstažné (ve spojení s přídavným jménem nebo příslovcem)
například: so...that

Function - Funkce

Spojky mají dvě základní funkce

Coordinating conjunctions (souřadné spojky) slouží ke spojení souvětí ze dvou částí (slov nebo vět), které jsou gramaticky na stejné úrovni.

  • Jack and Jill went up the hill.
  • The water was warm, but I didn't go swimming.

Subordinating conjunctions (podřadné spojky) slouží k připojení podřadné závislé věty k větě hlavní.

  • I went swimming although it was cold.

Position - Umístění

Coordinating conjunctions vždy stojí mezi slovy nebo větami, které spojují.
Subordinating conjunctions většinou stojí na začátku podřadné věty.

 


seznam kapitol