Licenčná zmluva

Táto zmluva je právnou zmluvou medzi Vami, koncovým užívateľom, a spoločnosťou Nolama.cz. Skôr ako začnete kurzy používať, prečítajte si pozorne nasledujúce ustanovenia a podmienky.

  1. LICENČNÉ PRÁVO. Na základe tejto licenčnej zmluvy smiete kurz používať iba pre účely samoštúdia a ako jednotlivec. Kurz nesmie byť akokoľvek využívaný k firemným účelom, najmä ku vzdelávaniu zamestnancov atp. Licencia pre firemné účely je ošetrená inou licenčnou zmluvou.
  2. AUTORSKÉ PRÁVO. Všetky autorské práva na kurz (vrátane animácií, zvukových nahrávok, obrázkov, hudby, fotografií, videa a textov obsiahnutých v Kurze) sú majetkom spoločnosti Nolama.cz, ich dodávateľov a poskytovateľov licencií. Sú chránené zákonmi o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími zodpovedajúcimi národnými zákonmi.
  3. ĎALŠIE OBMEDZENIA. Nesmiete modifikovať, udeľovať licenciu, prenajímať, požičiavať, prekladať alebo vykonávať spätný preklad kurz bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nolama.cz
  4. OBMEDZENIE ZÁRUKY. Nolama.cz zaručuje, že kurz bude funkčný za dodržania podmienok bežného používania a údržby. S výnimkou tejto záruky je kurz poskytovaný bez ďalších záruk akéhokoľvek druhu. Nolama.cz nezaručuje, že kurz splní všetky Vaše požiadavky a že činnosť kurzu bude bezchybná a nepretržitá. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zlyhanie funkcie v dôsledku nehody či nesprávneho zaobchádzania.
  5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. Nolama.cz, JEHO DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY, NECH SÚ AKÉKOĽVEK, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE POUŽITIA KURZU.
  6. UKONČENIE LICENCIE. Táto licencia je platná do svojho ukončenia. Licencia bude ukončená automaticky, pokiaľ porušíte ktorékoľvek jej ujednania.