Nouns
Podstatná jména

Podstatné jméno (též substantivum) je jeden ze slovních druhů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa.
Podstatná jména se dělí na konkrétní a abstraktní. Konkrétní vyjadřují určitou osobu, zvíře nebo věc, zatímco abstraktní věci nehmotné a činosti (podst. jména slovesná, např. dělání).
  • person: man, woman, teacher, John, Mary
  • place: home, office, town, countryside, America
  • thing: table, car, banana, money, music, love, dog, monkey

Another (more complicated) way of recognizing a noun is by its:

  • Ending
  • Position
  • Function

Podstatná jména se v angličtině dělí na:
Obecná (Common)

Počitatelná (Count/Countable)

  • Konkrétní (Concrete): např. dog, house, car, atd.
  • Abstraktní (Abstract): např. problem, difficulty, atd

Nepočitatelná (Uncount/Uncountable)

  • Konkrétní (Concrete): milk, wood, atd.
  • Abstraktní (Abstract): information, hapiness, atd.

Vlastní (Proper)
Platí pravidlo, že v angličtině musí být podstatné jméno doprovázeno determinátorem (determiner).


seznam kapitol